Ændring af SU-loven – vist nok til 1. januar 2009

Det var med stor fornøjelse at jeg i foråret kunne høre og læse i pressen at SU-loven ville blive ændret sådan at lønindkomst optjent uden for uddannelse ikke længere vil tælle med i opgørelse af det beløb man som studerende må tjene ved siden af sin SU.

En ændring af urimelige bestemmelser (som også undervisningsministeren udtrykker det) som kan komme til at have betydning for min situation. Som bekendt har jeg været på arbejdsmarkedet i 10 år før min indskrivning på universitetet.

Som det fremgår af lovændringen (§ 2, stk. 1), og blev gengivet i pressen, tråder loven i kraft 1. juli 2008. Dvs. før mit optag på Århus Universitet, og min første udbetaling af SU den 1. september 2008.

MEN MEN MEN hvis man læser lidt videre, og det gjorde (og gør) journalisterne så altså ikke, fremgår det af § 2, stk. 2 at ændringen vedr. lønindkomst optjent uden for uddannelse først træder i kraft når undervisningsministeren har besluttet sig til et tidspunkt!

Derfor følte jeg mig nødsaget til at skrive til Bertel Haarder. I brev af 19.9. fra SU-styrelsen (som ministeren har bedt om at svare) får jeg følgende svar:

Det er rigtigt, som du skriver, at det er Undervisningsministeren, der fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet for de nye regler i SU-lovens § 22 a om tilbagebetaling af for meget modtaget SU (periodisering af egenindkomst), jf. § 2, stk. 2 i Lov nr. 374 af 26. maj 2008 om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte.

Der arbejdes i øjeblikket på et udkast til en bekendtgørelse om disse nye regler for periodisering af egenindkomsten og herunder deres ikrafttrædelsestidspunkt. Vi forventer [min fremhævelse] at ministeren vil udstede bekendtgørelsen med ikrafttrædelsestidspunkt den 1. januar 2009, således at de nye periodiseringsregler vil gælde fra og med indkomståret 2009.

Da periodiseringsændringen således først vil have virkning for studerende, der starter eller slutter deres uddannelse i 2009, vil du ikke få gavn af reglerne for din indkomst i 2008. Det er selvfølgelig beklageligt, men det har ikke været muligt at lade reglerne træde i kraft før 2009.

Så endnu ingen endelig afklaring på hvornår lovens bestemmelse om lønindkomst optjent uden for uddannelse træder i kraft, men det forventes først at blive til årsskiftet … så jeg får altså alligevel ingen gav af ændringen.